"refresh" . : 2. 2015.

Internet explorer . Opera i Firefox

 

2012. 2013.

, .

 

: .

 

Ō ȣ , Č , Σ Ȍ ȣ ŊŌ Č .

.

 

. :

1.

2.

3. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

- , , ?

.

 

Σ

International Junior Science Olympiad

11th International Junior Science Olymipad

2-11. 2014. , ,

 

45. IPHO - , , . .

 

 

. . .

 

- 2002-2014.

2002-2014. . . . , , , . . .

 

.

 

 

 ȣ

21.04.2005.      

web metrics

Ō

 2014

Ō

Ō

Č

-

Ί Ō -

www.dfs.rs

 

11th International Junior Science Olympiad

 

 

 

 

2015

 

Ō

ȣ

Ō

Ō

Č

 

45th International Physics Olympiad

Ō
Č

 

 

    Ō   

                                                                                                                               

 

-

4. Romanian master

of physics

IJSO