ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ

УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПЛАН ТАКМИЧЕЊА

КОМИСИЈА

АКТУЕЛНО

ПРАВИЛНИЦИ

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

ЛИНКОВИ

контакт

Од 21.04.05. посетилаца

П Р А В И Л Н И К

О ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

(за сва такмичења у Србији и савезно такмичење)

ДРУГИ ДЕО - ПРОПОЗИЦИЈЕ

Члан 9

                Такмичења се организују на следећим нивоима: школски, општински, окружни, републички и савезни. Такмичарски задаци на свим нивоима обухватају обрађено градиво одговарајућег разреда, као градиво свих претходних разреда (делимично или у потпуности). Приближан, необавезујући, број задатака из претходних разреда по разредима и нивоима такмичења дат је у табели.

разред

општинско

Окружно

републичко

савезно

8

1

1

1-2

2

1

1

1

1-2

1-2

2

1

1

2

2-3

3

1

2-3

2-3

3

4

1

2-3

3-4

3-4

              Поред теоријских задатака за све разреде средње школе и осми разред основне школе, на републичким такмичењима се, по правилу, дају и задаци који се односе на замишљени експеримент.

У складу са пређеним градивом из математике, на овим такмичењима, могу бити и задаци који захтевају познавање основа диференцијалног и интегралног рачуна.

Основ задатака за средњешколце је програм гимназија природно-математичког смера, а задатака за основце програм стандардне основне школе. Задаци могу да буду проширени и допунским садржајима према плану такмичења.

 Члан 10

Такмичења се одвијају по разредима, у категоријама 6, 7, 8, 1, 2, 3 и 4-ог разреда. На републичком и савезном такмичењу са ученицима четвртог разреда, под одређеним условима, може да се такмичи и неколико ученика трећег разреда у општој групи.

                Да би се такмичили у општој групи, ученици трећег разреда, који су постигли најбоље резултате на окружним такмичењима, подносе одговарајућу молбу Републичкој комисији. Који ученици трећег разреда могу да се такмиче у општој групи на републичком такмичењу, одређује републичка комисија на основу резултата окружних такмичења.

Због неуједначених критеријума различитих окружних комисија, републичка комисија прегледа и оцењује задатке са окружних такмичења ученика трећих разреда које позива на републичко такмичење.

Ученици трећег разреда који се на републичком такмичењу не пласирају изнад 16. места у општој групи, на савезном такмичењу се такмиче у категорији трећих разреда.

Ученици техничких школа се могу такмичити у разреду који похађају, или у вишем разреду. Изузетак је такничење у општој групи, у којој се могу такмичити под истим условима као остали такмичари.

Члан 11

                Времена израде задатака, у минутима, за различите такмичарске нивое и такмичарске групе, дата су у приложеној табели. Ради уједначавања критеријума различитих такмичарских комисија на општинском и окружном нивоу, неопходно је строго поштовање ових времена. 

 

Општинско

окружно

републичко

савезно

основци

120

150

180

180

средњешколци

180

210

240

по правилу 240

                Сва општинска и окружна такмичења морају почети у исто време, осим у случају изузетно оправданих разлога (елементарне непогоде и сл.). Општинска такмичења почињу у 9 сати, а окружна у 10 сати, ако у пропратном писму, достављеном уз задатке, није другачије одређено.

Члан 12

                Школским такмичењима треба посветити посебну пажњу. Ова такмичења су најмасовнија, њихова успешност највише доприноси љубави ученика за физику. Требало би их учинити доступним свим ученицима који изразе жељу да на њима учествују, а посебно свим ученицима са одличним и врло добрим оценама из физике. Наставници би требало да анимирају ученике за учешће на такмичењу, тако да на школском такмичењу учествују најмање два ученика из сваког разреда. У школама са малим бројем ученика заинтересованих за такмичење, као што су стручне школе, наставници могу одредити ученике за општинско такмичење на основу успеха у школи.

Члан 13

                На општинска такмичења ученике позивају општинске комисије за такмичење. На овим такмичењима, по правилу, треба да учествују сви ученици за које комисије са школских такмичења сматрају да располажу одговарајућим знањем.

 Члан 14

                Између ученика основних и средњих школа при позивању на такмичења на окружном и републичком разликују се:

а) ученици школа, или одељења, која раде по посебним програмима за талентоване ученике у математици и природним наукама (у даљем тексту ученици посебних одељења),

б) ученици осталих гимназија или основних школа,

в) ученици средњих стручних школа.

                Сви ученици раде исте задатке под истим такмичарским условима.

Члан 15

                На окружним такмичењима учествују ученици који су постигли најбољи успех на општинским такмичењима. Број такмичара на окружним такмичењима одрећују окружне комисије за такмичења.

                Ако пласман ученика који нису из посебних одељења зависи од броја позваних ученика из посебних одељења, за сваки разред посебно, на окружна такмичења се позивају ученици на следећи начин:

- одреди се број ученика који би био позван према постигнутом успеху,

- број позваних ученика посебних одељења се смањи за 20%, заокруживањем на први мањи цео број. На пример, ако тај број треба смањити за 2,9 ученика, смањити само за 2 ученика,

- за овако добијени број повећава се број позваних осталих ученика.

                Ученици средњих стручних школа се позивају на окружно такмичење и ако имају до 20% мањи број бодова на општинском такмичењу од позваног ученика гимназије са најмањим бројем бодова. При томе, број позваних ученика по овом основу не може бити већи од 20% укупно позваних ученика.

                На окружно такмичење могу бити позвани и ученици који су:

а) у једној од претходне две године освојили неку награду на окружом или вишем нивоу такмичења, под условом да су показали одређено знање на општинском такмичењу, или ако су из објективних разлога спречени да учествују на њему (болест, друга такмичења и сл.),

б) из општина које би на такмичењу биле заступљене са малим бројем ученика, по постигнутом успеху на општинском такмичењу,

                Да би били позвани на окружна такмичења по основу под а), ученици, преко својих наставника, треба да упуте писмену молбу комисији за такмичења округа. Исту молбу треба упутити и у другим, по мишљењу ученика и њихових наставника,  оправданим случајевима.

Члан 16

                На републичко такмичење ученике позива Републичка комисија према постигнутом успеху на окружним такмичењима. Број позваних ученика по разреду по правилу је око 50.

                Ако пласман ученика који нису из посебних одељења зависи од броја позваних ученика из посебних одељења, за сваки разред посебно, на републичко такмичење се позивају ученици на следећи начин:

- одреди се број ученика који би био позван према постигнутом успеху,

- број позваних ученика посебних одељења се смањи за 20%, заокруживањем на први мањи број.

- за овако добијени број повећава се број позваних осталих ученика.

                Ученици осталих средњих школа се позивају на републичко такмичење и ако имају до 20% мањи број бодова на окружном такмичењу од позваног ученика гимназије са најмањим бројем бодова. При томе, број позваних ученика по овом основу не може бити већи од 3.

                На републичко такмичење могу бити позвани и ученици који су:

а) у једној од претходне две године освојили неку награду на републичком, савезном или међународном нивоу, под условом да су показали одређено знање на окружном такмичењу, или ако су из објективних разлога спречени да учествују на њему (болест, друго такмиче и сл.),

б) из региона који би на такмичењу били заступљени са малим бројем ученика, по постигнутом успеху на окружном такмичењу.

Да би били позвани на Републичко такмичење по основу под а), ученици, преко својих наставника, треба да упуте писмену молбу Републичкој комисији. Исту молбу треба упутити и у другим, по мишљењу ученика и њихових наставника, оправданим случајевима.

Члан 17

                На савезно такмичење ученике позивају Републичке комисије Србије и Црне Горе, свака ученике из своје републике, али и госте из суседних земаља. Сви учесници савезног такмичења равноправно се такмиче за награде. У екипе које представљају Србију и Црну Гору на међународним такмичењима бирају се само тамичари из Србије и Црне Горе.

Члан 18

                Због додатне ангажованости наставника физике у организацији такмичења у некој школи и смањене могућности припреме ученика за такмичење, на такмичења на свим нивоима могу бити позвани и ученици:

-          из школе-домаћина такмичења

-          из школе домаћина претходног нивоа такмичења

Овако позвани ученици не смеју да смањују број ученика који би на такмичење били позвани према постигнутом успеху. Њихов број одређује председник комисије одговарајућег такмичења.

 Члан 19

                Школска такмичења организују и спроводе активи настваника физике у школама.

                Општинска такмичења организују и спроводе комисије које формирају активи наставника физике уз помоћ подружнице ДФС, активиста ДФС и одговорних лица у одељењима Министарства просвете.

                Окружна такмичења организују и спроводе комисије које формирају одговарајуће подружнице ДФС, активисти ДФС и одговорна лица у одељењима Министарства просвете.

Републичко такмичење организује и спроводи Републичка комисија.

Савезно такмичење организује и сроводи Савезна комисија.

Техничку организацију свих такмичења врши школа - домаћин такмичења уз помоћ комисије која организује такмичење, подружнице ДФС и одговорних лица у одељењима Министарства просвете.

Чла 20

Ако на такмичењу учествују ученици који не знају српски језик, а није достављен текст задатака на одговарајућем језику, поступа се на следећи начин: Сат времена (по потреби и више) пре почетка такмичења наставник који познаје матерњи језик ученика преводи текст задатака. Од почетка превођења до уласка ученика у просторије за израду задатака наставник који је преводио задатке не сме да комуницира са ученицима и другим наставницима. Ако постоји могућност, превођење не треба да врши наставник ученика за кога се задаци преводе.             

Члан 21

                Ради лакше организације општинских и окружних такмичења, две или више општина, односно,  два или више округа, могу заједно да организују општинска, односно окружна такмичења. Резултати са оваквих такмичења достављају се комисијама на следећем нивоу такмичења посебно за сваку општину, односно округ.

                Уз сагласност општинских или окружних комисија за такмичења поједини ученици могу да се такмиче у општини, односно округу, којима не припада њихова школа. Разлози за овакве поступке могу бити: лакше превођење задатака, не постојање такмичења у матичној средини, као и други оправдани разлози.

Члан 22

                Организатори општинских и окружних такмичења обавезни су одмах по завшетку такмичења, а најдаље у року три дана, организаторима вишег нивоа такмичења доставити:

                - коначне резултате такмичења за све такмичаре и

                - задатке свих такмичара који су освојили 40 и више поена.

                У резултатима обавезно означити који су ученици из посебних, а који из осталих одељења. Ако није јасно означено да ученик није из посебног одељења, а учи у школи која има посебна одељења, комисије ће сматрати да је ученик из посебног одељења.

                Резултати општинских такмичења се достављају организаторима окружних такмичења, а резултати окружних такмичења се достављају на адресу достављену са задацима за окружно такмичење.

Члан 23

                Задатке за школска такмичења припремају активи наставника физике у школама.

                Задатке за општинска, окружна и републичка такмичења припрема Републичка комисија за такмичења. Задатке за савезно такмичење припрема Савезна  комисија, коју чине чланови републичких  комисија Србије и Црне Горе. Дистрибуција задатака са решењима за општинска и окружна такмичења врши се преко одговорних лица у одељењима Министарства просвете, подружница ДФС и организатора такмичења.

Члан 24

                Комисије за преглед задатака на школском, општинском и окружном нивоу састављају организатори такмичења. Окосницу Комисије за преглед задатака на републичким и савезним такмичењима чине чланови Републичке, односно Савезне комисије, која одређује остале чланове комисије.

 Члан 25

                Комисије за преглед задатака оцењују израду задатака бодовима од 0 до максималног броја бодова предвиђеног за потпуно решен задатак. Бодови се заокружују на једну децималу. Укупан збир бодова, за потпуно решене све задатке, износи 100. При томе се морају придржавати следећих принципа:

                а) Водити рачуна о упутству за бодовање парцијалних решења које је саставни део званичног решења задатка на општинском и окружном нивоу. 

                б) Ако се кроз цело решење задатка или његов део провлачи грешка, без које би решење задатка или његовог дела било коректно, за решење се додељује 80 % бодова, предвиђених за тачно решење.

                в) Ако је задатак или део задатка исправно решен у општим бројевима, а погрешно одређена бројна вредност тражених физичких величина, од максималног броја бодова, предвиђених за тачнан резултат, одузети по један бод, ако упутсвом за бодовање није другачије одређено.

                г) За нетачне (или изостављене) јединице физичких величина одузети по један бод.

По основу б) и в) бодови се одузимају независно, тј. ако су бодови одузети по основу под б), обавезно се одузимају и по основу в) тј. за нетачно одређене бројне вредности.

ц) Ако је ученик доставио два различита решења задатка или дела задатка од којих је само једно тачно, а нетачно решење није јасно прецртано, поступити на следећи начин:

- Ако је у питању такмичење основаца, ученику се додељује 50% поена 

                         које би добио да је доставио само тачно решење.

- Ако је у питању такмичење средњешколаца ученик не добија поене.

Члан 26

                Задатке на свим нивоима такмичења, осим школског, ученици раде под шифром. Ако у прегледу задатака у неком разреду учествује наставник чији се ученик такмичи у истом разреду, шифра не сме да се пише нигде на раду, него се мора налазити у затвореној коверти приложеној уз рад. Ако задатаке прегледају искључиво чланови републичких или савезних комисија, задаци могу бити рађени без шифара. Привремени резултати такмичења, за сваку такмичарску групу, објављују се обавезно под шифром, ако је израда задатака вршена под шифром. Они садрже број освојених бодова по задацима и збирно. По правилу, ови резултати се објављују истог дана када је такмичење завршено. Ако то није могуће, такмичари морају бити у што краћем року обавештени о њима. Такмичарима мора бити омогућено улагање жалбе на бодовање урађених задатака, комисији која је оцењивала задатке. Жалба мора бити поднета под шифром и образложена.

                Ако се при разматрању жалби открије грешка која се провлачила у прегледу задатака више такмичара, одговарајућа комисија је обавезна да поново прегледа одговарајуће задатке свих такмичара, без обзира да ли су поднели жалбу.

                После решења жалби, такмичарске комисије отварају коверте са шифрама и објављују резултате за сваку такмичарску групу. Они садрже: имена такмичара по редоследу који одговара освојеним бодовима, имена њихових професора, назив школе и место, број укупно освојених бодова и освојене награде.

                Ако такмичар није задовољан одговором на жалбу, и његов наставник физике сматра да има основа учениковом незадовољству, наставник, у име ученика, улаже поново жалбу.

                Образложена поновљена жалба упућује се у писаној форми:

                - Код такмичења средњешколаца председнику Републичке, односно Савезне комисије,

                - Код такмичења основаца председнику Републичке, односно Савезне комисије за такмичења основаца.

                Председници комисија, доносе коначну одлуку по жалби, при чему се, по потреби, консултују са аутором и рецензентом задатка и осталим члановима Републичке, односно Савезне комисије. После решења поновљених жалби, резултати такмичења постају коначни.

 Члан 27

                О времену у коме се могу поднети жалбе на општинским и окружним такмичењима ученици морају бити јасно обавештени.

                На републичком и савезном такмичењу жалбе се подносе у року од 30 минута од објављивања привремених резултата.

                Поновљене жалбе на резултате општинских и окружних такмичења шаљу се председнику Републичке комисије за средњу школу, односно председнику Комисије за основну школу, истог дана када су они објављени.

                Поновљене жалбе на републичком и савезном такмичењу подносе се у року од 15 минута од саопштавања одговора по жалбама.

                При решавању жалби на свим нивоима такмичарима могу бити додавани или одузимани бодови. То се односи и на ученике који се нису жалили, али је установљена грешка у оцени њихових задатака.

 Члан 27

                Признања (дипломе и похвале) додељују се према броју освојених бодова. При томе се, по правилу, треба придржавати следеће табеле:

                Врста награде                                                  освојено бодова

                Диплома прве награде                                         

                Диплома друге награде                                       

                Диплома треће награде                                        

                Похвала                                                                 

                Ако је на такмичењу учествовало више од 10 такмичара, признања се додељују према нормираним бодовима. Нормирани освојени бодови се добијају по формули (-максималан број бодова). Комисијама на следећем нивоу такмичења се достављају ненормирани освојени бодови, који представљају основ за позивање на следећи ниво такмичења.

Ако одговарајућа комисија за преглед и оцену задатака, према постигнутим резултатима, процени да задаци по тежини знатно одступају од уобичајених, може појачати или ослабити наведене критеријуме. Ово се може учинити само ако се у одговарајућој такмичарској групи такмичило више од 5 ученика.

Ученици стручних школа добијају признања која одговарају броју освојених бодова (или нормираних бодова) помноженом са 1,2. Ппри томе не мењају место на ранг листи.

Признања се по правилу додељују ученицима на општинским, окружним и републичким такмичењима (макар била писана на обичном папиру). Предлог општег изгледа признања дат је у прилогу.

На свим нивоима такмичења од ученика се, пре израде задатака, захтева да напишу имена наставника (највише два) који су, по његовом мишљењу, значајно допринели његовом успеху на такмичењу (наставник у текућем разреду, наставник у било ком претходном разреду, наставник са колективних или појединачних припрема и сл.). Имена ових наставника обавезно се пишу на ученичка признања.

                Поред наведених, организатори такмичења на школском, општинском и окружном нивоу, могу доделити и специјална признања ученицима.

                Организатори такмичења на окружном нивоу могу доделити признања и наставницима, чији су ученици освојили награде, као и захвалнице школама-домаћинима и спонзорима.

Члан 28

                На републичким и савезним такмичењима се додрљују:

а) Дипломе и похвале ученицима,

б) Признања наставницима чији су ученици освојили неку од награда,

ц) Захвалницу школи - домаћину такмичења.

                Поред наведених, могу бити додељене и специјална признања, као на пример:

д) Диплома за оригинално решење задатка,

е) Посебна признања најуспешнијим наставницима.

Члан 29

                Организатори такмичења, по могућности, обезбећују награде за такмичаре. При томе треба настојати да се, макар и веома скромне, награде доделе и на најмасовнијим такмичењима, школском и општинском. По могућности, организатори додељују награде и наставницима на републичким такмичењима, посебно уз посебна признања, под е) из претходног члана.

 Члан 30

                Екипа Србије и Црне Горе за међународна такмичења средњешколаца одређује се на основу успеха постигнутог на: републичком такмичењу, савезном такмичењу и припремама за олимпијаду.

                Екипа Србије и Црне Горе за међународна такмичења основаца одређује се на основу успеха постигнутог на: републичком такмичењу, савезном такмичењу и додатном тесту из природних наука.

У појединим фазам такмичари могу освојити максимално следећи број поена:

Републичко такмичење                         25 бодова

Савезно такмичење                               50 бодова (25 теорија, 25 експеримент)

Припреме                                               25 бодова

додатни тест                                           25 бодова

У екипи за олимпијаду могу учествовати

- првих 15 такмичара на републичком такмичењу у општој групи

- учесници експерименталног дела такмичења на савезном такмичењу

Број ученика који се позивају на припреме одређује Комисија за такмичења на крају савезног такмичења.

                На експериментални део такмичења, на савезном такмичењу, позива се око 10 такмичара који су освојили збирно највећи број нормираних поена на републичком такмичењу и теоријском делу савезног такмичења.

 

Начин нормирања освојених бодова са републичког такмичења у Србији

- 1 нормирани бод добија 15. такмичар опште групе, који је освојио бодова

- 25 нормираних  бодова добија такмичар који је освојио навише бодова -

Нормирање освојених бодова са републичког такмичења у Црној Гори

- Ако је број такмичара на републичком такмичењу већи или једнак 15 – исто као код такмичења у Србији.

- Ако је број такмичара на републичком такмичењу мањи од 15,  бодова осваја такмичар који се пласирао на савезно такмичење са најмањим бројем бодова, а бодова такмичар који је освојио максималан број бодова.

Нормирање освојених бодова са савезног такмичења

- 1 нормирани бод добија такмичар који се на експериментални део задатка пласирао са најмањим бројем освојених бодова на теоријском делу -

- 25 нормираних бодова добија такмичар који је освојио збирно највише бодова на у теоријском делу -

- 1 нормирани бод добија такмичар који је најлошије урадио експериментални задатак -

- 25 нормираних бодова добија такмичар који је освојио навише бодова на експерименталним задацима -

Нормирање освојених на додатном тесту из природних наука

- 1 нормирани бод добија такмичар који се на тесту освојио најмање  бодова -

- 25 нормираних бодова добија такмичар који је на тесту освојио навише бодова -

Додела бодова на припремама

- реализатори припрема по правилу рангирају такмичаре на следећи начин

0 бодова добија најлошији учесник на часу, као и учесник који часу не присуствује

остали такмичари добијају редом, 1, 2, 3,... бодова тако да најбољи на часу добија бодова онолико колико је учесника припрема. Такмичари између најслабијег и најбољег могу делити бодове на различите начине. Ако је на припреме позвано 10 такмичара, за сваки час припрема, међу њима се дели 55 бодова, на пример, 0, 0, 1, 2, 3.5, 3.5, 4, 6, 8, 8, 9, 10. сви бодови не морају бити додељени.

Број бодова које такмичар добија на припремама је збир бодова освојених на часовима где је вршено рангирање.

Нормирање бодова освојених на припремама

1 нормирани бод добија такмичар који је освојио најмање бодова -

25 бодова добија такмичар који је освојио највише бодова -

Да би могли бити додељени бодови на овај начин, такмичаре треба да оцени најање 8 особа које припреме изводе. Ако се то не деси, могуће је

- за рангирање ученика одржати додатно такмичење на крају припрема

- 25 поена расподелити према резултатима савезног такмичења (по 12.5 према резултатима теоријског и експерименталног дела такмичења)

Нормирани бодови такмичара који су освојили  ненормираних бодова (), на републичком, савезном такмичењу и припремама одређују се по формули

Нормирани бодови се заокружују на две децимале.

Олимпијску екипу чине ученици који су освојили највише нормираних бодова.

                На основу дела ових резултата, у договору са Друштвом физичара Црне Горе, може бити одређена и екипа за међународна такмичења која се одржавају пре савезног такмичења.

 Члан 31

                Преседници комисија за такмичења на свим нивоима, обавештавају јавност преко одговарајућих средстава јавног информисања о предстојећим такмичењима и резултатима такмичења. При томе треба настојати да се поред имена награђених ученика објаве и имена њихових наставника.

Члан 32

                Жалбе на такмичења, на свим нивоима, разматра и одлуке по њима доносе председници комисија. По потреби се о одлукама консултују са осталим члановима комисија, усмено, писмено, или на одговарајучим седницама комисија.

Жалбе на рад Републичке и Савезне комисије подносе се Председништву одељења за основно и средње образовање Друштва физичара Србије, односно Друштва физичара Србије и Црне Горе.

Пример општег изгледа признања

 

 

ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ

И

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ СРБИЈЕ

додељују

  

ПОХВАЛУ

Марку Марковићу

 

ученику VI разреда Основне школе "Свети Сава" у Ковину

за успех постигнут на општинском такмичењу из физике школске 1997/98. године.

 

Наставници:           Иван Ивановић

 

 

У Ковину,                                              Председник Комисије                           Директор ОШ

3.3.2006.г.                                                                                                                  (домаћин)

 

 

 

 

ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ

И

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ СРБИЈЕ

додељују

  

ДИПЛОМУ

Марку Марковићу

 

ученику IV разреда Гимназије у Лозници

за освојену I награду на окружном такмичењу из физике школске 1997/98. године.

 

Наставници:           Иван Ивановић

                                                Драган Илић

 

 

У Лозници,                             Председник Комисије                                                      Директор гимн.

 3.4.2006.г.                                                                                                                            (домаћин)             

 

 

 

НОВИ САЈТ

 

ЗАШТО НОВИ ПРАВИЛНИК
УЧИТАЈТЕ ПРАВИЛНИК

 

Завршен је нови Правилник о такмичењима. Први пут, поред такмичења ученика из физике у Србији, обухвата и савезно такмичење. У прилогу су дати изводи који се односе на пропозиције такмичења.

Молим колеге које уоче техничке (или друге) грешке, да исправке доставе на маил takmicenja@dfs.org.yu 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧЕТНА СТРАНА