ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ

УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

ПОЧЕТНА СТРАНА

ПЛАН ТАКМИЧЕЊА

КОМИСИЈА

АКТУЕЛНО

ПРАВИЛНИЦИ

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

ЛИНКОВИ

Од 21.04.05. посетилаца

 

 

 

                                                                                         

Награде - савезна - средње школе
Награде - републичка - средње школе

    

                 

НОВИ САЈТ
Награде - основне школе -ускоро

НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА ЗА ПОСТИГНУТИ УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ФИЗИКЕ 

Годинама Министарствима просвете, па и финансија смо предлагали да се најбољи ученици и наставници награћују за постигнуте успехе на такмичењима.

            Коначно, од прошле године је почело награђивање ученика лепим наградама, које износе и до 1,000.000 динара - за прву награду на међународним такмичењима.

            На жалост, предлози за одговарајуће награђивање наставника нису још увек усвојени.

            Према неким најавама, за сада на нивоу разговора, награде наставницима би могло да обезбеђује Министарство за науку и заштиту животне средине. Наиме, ово Министрство финансира научноистраживачки рад из физике у оквиру 40 пројеката, са око 300-400 истраживача. Настојимо обезбедити одговарајуће финансирање оних наставника који обезбеђују научни подмладак, а то су наставници чији ученици постижу најбоље резултате на такмичењима. Изнећу неке од главних принципа на којима ће се заснивати моји предлози за награђивање наставника.

            Као прво, финасирати треба рад са талентима, а не само награђивати појединачне резултате. Због тога нећемо говорити о награђивању наставника, него финансирању рада на обезбеђивању научног подмлатка. Наравно, учешће у оваквом пројекту представљало би и посебну награду наставницима. На финансирање овог рада утицали би највише резултати постигнути на такмичењима, али и други веома значајни стручни резултати, као што су радови у међународним научним и стручним часописима, а који се односе на образовање ученика.

            Према мом предлогу, принципу финансирања наставника били би слични принципима по којима се финансирају научни радници. Због тога ћу изнети укратко неке од основних принципа финансирања научних радника.

            Финансирају се научни пројекти, а у оквиру њих:

- Лични дохоци учесника. Ако су истраживачи запослени у научним институцијама

финансира се цео лични доходак. Ако су запослени на другом месту (нпр. факултет) финасирају се преко ауторских хонорара, који износе између 35 и 50% плате (свих 12 месеци). Средства која се добијају зависе од звања истраживача и успешности његовог научног рада. Успешност научног рада се одређује према међународним критеријумима, тј према броју научних радова у међународним научним часописима и према квалитету тих часописа.

- Директни материјални тошкови. Средства за материјалне трошкове, добија институција у којој је запослен научни радник. Средствима у потпуности располаже истраживач, преко руководиоца пројекта. Количина средстава зависи од врсте пројекта (теоријски или експеримантелни) и успешности пројекта.

- Трошкови режије. Износе 10% од укупних средстава која стигну по прва два основа у институцију. Представљају трошкове институције у којој су запослени истраживачи. Њима располазе руководство институције.

             По аналогији са наведеним, по мом предлогу, у оквиру пројеката за физику, финансирао би се још један пројекат (или два, за основну и средњу школу) који би се звао "Обезбеђивање научног подмлатка у физици", или слично.

            Пошто се овај подмладак обезбеђује у основним и средњим школама, носиоци би били запослени наставници. Финансирали би се:

- Ауторски хонорари наставника на пројекту. Величина хонорара би зависила од коефицијента који наставник има у школи (стручна спрема). Исплаћивала би се сваког месеца и била у висини 35-40% личног дохотка. Средстав би стизала у школу строго наменски, и не би се могла користити у друге сврхе.

- Директни материјални трошкови истраживача (књиге, путовања, компјутерска опрема и сл). Износили би око 20-30.000 годишње. Исплаћивала би се у две рате сваке године учешћа на пројекту. Стизала би на школу, али би њима располагали искључиво учесници на пројекту, под контролом руководиоца пројекта.

- Режијски трошкови. Трошкови школе везани за учешће наставника на пројекту. Износили би 10% средстава из претходне ставке, што би било приближно 15.000 годишње. Средствима располаже руководство школе.

Уговором између Министрства, школе и руководиоца пројекта, потпуно би јасно биле дефинисана права и обавезе, чиме би се отклониле могућности ненаменског коришћења средстава, као код научних пројеката.

 

Критеријуми за учешће на пројекту

Да би учествовао на пројекту наставник треба да има изузетне резултате у раду са талентованим ученицима. Резултати рада наставника са талентованим ученицима мере се првенствено бројем награда освојеним на такмичењима, али и радовима објављеним у међународним часописима.

            Компететнтност учесника на пројекту би се одређивала према броју освојених бодова. Бодови би се добијали за следеће резултате (за 5 година)

 1. Прва награда на републичком, савезном и међународном такмичењу            4 бода

2. Стручни или научни рад из области образовања у физици                             4 бода

    објављен у међународном часопису

3. Друга награда на републичком, савезном и међународном такмичењу          3 бода

3. Трећа награда на републичком, савезном и међународном такмичењу           2 бода

3. Похвала на републичком, савезном и међународном такмичењу                    1 бод

 

Учешће на пројекту не би зависило само од броја освојених бодова, него би зависило и од других фактора.

 А) На пројекту би учествовали наставници из различитих школа, према различитим критеријумима. Тако би разликовали следеће категорије наставника

- Наставници Математичке гимназије у Београду

- Наставници средњих школа кое имају одељења за рад са талентима у области  

   природноматематичких наука

- Наставници осталих гимназија

- Наставници осталих средњих школа

Разлике међу категоријама би се постигле одговрарајућим нормирањем бодова, или фиксирањем броја наставника на пројекту по појединим категоријама.

Б) Посебно би се вредновали резултати постигнути са већим бројем ученика. Био би одређен минималан број ученика са којима треба да буду постигнути одређени резултати, или би бодови били нормирани на одговарајући начин.

Ц) Остало

Да би овакав пројекат могао да уђе у разматрање, и буде финасиран од наредне године, у наредном периоду је на мени неколико задатака:

- Да дам предлог методологије укључивања на пројекат (начин бодовања и сл).

- Да проценим потребна средства за остварење пројекта.

Уз помоћ колегинице Наташе Чалуковић и колеге Славише Станковића сачињен је списак наставника чији су ученици освајали награде на савезним и републичким такмичењима у последњих 5 година.

Пошто ће најважнији критеријум за учешће на пројекту бити резултати на такмичењима молим све наставнике који имају овакве резултате да учине следеће:

- Да провере да ли су бројеви освојених награда тачни

- Да провере да ли су њихове награде у одговарајућој категорији. Наиме, посебним бојама су означене награде различитих категорија школа, према услову А). Наиме, пошто не знам који је ученик из посебног а који из специјалног одељења, сви ученици из школа које имају специјална одељења у истој су категорији, као да су у посебним одељењима. Молим посебно наставнике који су имали ученике из обичних одељења оваквих школа, да ми то јаве маилом. Наравно, пре било каквог укључивања на пројекат, директор школе би морао да потврди овакву чињеницу, тамо где то буде потребно.

- Да ми пријаве научне и стручне радове објављене искључиво у међународним часописима, а који се односе на образовање физичара. На пример, треба пријавити радове у цасописима: Physics Education, American Journal of Physics, Europena Journal of Physics, Physics Teacher, Квант и сл.

             Остаје нам да се надамо да ће ова иницијатива бити коначно прихваћена.

 

                                                                                                                   

                                        

контакт